روش ابتکاری برای حل برنامه ریزی توالی از طریق روش CAM جهت برنامه ریزی و کنترل در صنایع بزرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-