بهینه سازی روش تولید ماده منفجره سیکلوتترامتیلن تترانیترامین (HMX) در مقیاس آزمایشگاهی و BENCH

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-