مطالعات تکنونیکی در کوههای سنندج-سیرجان و رابطه آن با گسل زاگرس در منطقه اقلید-ده بید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم- زاهدان