آلودگی هوا در اثر امیسیون های مضر موتورهای احتراق داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر