کوپلیمریزاسیون اکریلیونیتریل و نور بانادین ( بی سیکلو [1/2/2] هپتا 2-5 دین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر