نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر (AJSR) - مقالات آماده انتشار