نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. مدل برنامه ریزی آرمانی فازی به منظور بهینه سازی کارایی سیستم حمل معادن روباز

دوره 37، شماره 1، مرداد 1385، صفحه 24-24

سیدکاظم اورعی؛ مرتضی احمدی؛ بهاره عاصی


2. بررسی رفتار درزه مصنوعی بعد از مقاومت برشی حداکثر

دوره 37، شماره 1، مرداد 1385، صفحه 25-25

مجتبی عسکری؛ مرتضی احمدی


3. مقایسه تحلیل پایداری عددی دو بعدی و سه بعدی با نگرشی ویژه به وضعیت پایداری تونل شیبلی

دوره 36، شماره 2، آبان 1384، صفحه 15-15

مرتضی احمدی؛ حسین حسنی؛ مسعود دهقانی مقدم