نویسنده = عبدالحسین صادقی
عوامل مهم موفقیت صنایع کوچک و متوسط پوشاک ایران

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 31-31

زهرا رهنمایی؛ عبدالحسین صادقی؛ سیامک سحرخیز


سامانه خبره برای درجه بندی فرش ماشینی

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 36-36

نوشین همتی؛ محمد امانی تهران؛ عبدالحسین صادقی


یک مدل مفهومی برای طرح ریزی راهبردی در سطح صنعت (به منظور کاربرد در صنعت نساجی)

دوره 36، شماره 1، آبان 1384، صفحه 35-35

عبدالحسین صادقی؛ محمدحسین سلیمی؛ علی اصغر اصغریان جدی