نویسنده = رسول صراف ماموری
تهیه نانو پودر کامپوزیتی Co3W/Cu به روش مکانیکی- شیمیایی

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 22-22

بهزاد کوزه گر کالجی؛ رسول صراف ماموری


پوشش کم تخلخل و نازک پودر زیرکنیا بر روی فلز تیتانیم به روش الکتروفورز

دوره 37، شماره 1، مرداد 1385، صفحه 22-22

عصمت آشنا؛ رسول صراف ماموری؛ محمد تلافی نوغانی