نویسنده = ������������ ��������������
تخمین چند حسگری سایش ابزار فرز کف تراشی به کمک شبکه های عصبی

دوره 37، شماره 1، مرداد 1385، صفحه 11-11

امیرمصطفی پوراصل؛ محمدرضا رازفر


پیش گویی نیروهای برشی در امتداد لبه های برش مته مارپیچ

دوره 35، شماره 1، خرداد 1384، صفحه 12-12

محمدرضا رازفر؛ رضا صائبی راد