نویسنده = �������� �������� ������������������ ��������������
تاثیر دمای شعله و گرادیان دما بر نرخ سوزش موتورسوخت جامد با ورودی هوا

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 19-19

غلامرضا هاشم زاده اهرنجانی؛ ابوالقاسم مسگرپورطوسی؛ سیدمحمدحسین کریمیان


تدوین یک مدل برای نرخ سوزش در موتور سوخت جامد

دوره 33، شماره 1، آذر 1383، صفحه 7-7

غلامرضا هاشم زاده اهرنجانی؛ ابوالقاسم مسگرپور طوسی؛ سیدمحمد حسین کریمیان