نویسنده = ������������������ ��������������
بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمان فسفات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه

دوره 34، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 12-12

محمدرضا باقرزاده؛ سعید میرفندرسکی؛ عماد رعایایی؛ علی اصغر سرابی


بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمنت کرومات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه

دوره 32، شماره 2، شهریور 1383، صفحه 14-14

سعید میرفندرسکی؛ محمدرضا باقرزاده؛ علی اصغر سرابی؛ عمد رعایایی