نویسنده = رضا توکلی مقدم
تعداد مقالات: 6
1. ارائه یک مدل ریاضی زمان بندی نیروی انسانی و حل آن با استفاده از روش جستجوی ممنوع (TS)

دوره 35، شماره 1، بهار 1384، صفحه 7-7

رضا توکلی مقدم؛ سدمحمدتقی فاطمی قمی؛ فهیمه افسری؛ نیما صفایی


2. تعیین توالی خطوط مونتاژ چندمدلی به منظور حداقل کردن طول خط و هموارسازی مصرف قطعات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 35، شماره 1، بهار 1384، صفحه 8-8

رضا توکلی مقدم؛ سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ علی فیضی؛ مرتضی واسعی


3. طراحی یک مدل موجودی چند معیاره- چند تصمیم گیرنده در یک ساختار غیرسری زنجیره عرضه با تقاضای احتمالی

دوره 35، شماره 1، بهار 1384، صفحه 13-13

سید محمدتقی فاطمی قمی؛ نگین اسدی؛ رضا توکلی مقدم


4. حل مساله پوشش مجموعه با استفاده از الگوریتم SIMULATED ANNEALING

دوره 32، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 15-15

رضا توکلی مقدم؛ مسعود ربانی؛ نیما صفایی


5. حل مسایل تشکیل سلول تولیدی در شرایط پویای احتمالی با استفاده از ی روش تلفیفی ابتکاری

دوره 31، شماره 2، بهار 1383، صفحه 19-19

رضا توکلی مقدم؛ مسعود ربانی؛ مصطفی ایمان عینی