نویسنده = سیدمحمدتقی فاطمی قمی
تعیین توالی خطوط مونتاژ چندمدلی به منظور حداقل کردن طول خط و هموارسازی مصرف قطعات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 35، شماره 1، خرداد 1384، صفحه 8-8

رضا توکلی مقدم؛ سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ علی فیضی؛ مرتضی واسعی


تعیین سیاست بهینه سفارش دهی اقلام فاسد شدنی با کمبود تحت شرایط غیرقطعی تورم

دوره 35، شماره 1، خرداد 1384، صفحه 11-11

ابوالفضل میرزازاده؛ سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ میرمهدی سید اصفهانی


توسعه مدل کنترل موجودی دو سطحی با تقاضای احتمالی و زمان تدارک ثابت

دوره 28، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 475-490

سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ مرتضی روغنی