نویسنده = سیامک مرادیان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی خواص و فرمولاسیون مرکب فلکسوگرافی پایه آبی بر روی زمینه پلی اتیلن آماده سازی شده

دوره 37، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 31-31

محمد فرمهینی فراهانی؛ سیامک مرادیان؛ سعید باستانی


3. آمایش سطحی رنگدانه قرمز شماره 3 به منظور بهبود خواص آن در پیوستارهای آب پایه

دوره 35، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 21-21

مهران رستمی؛ محمدرضا محمدزاده عطار؛ سیامک مرادیان؛ علیرضا خسروی؛ سعید باستانی


5. استفاده از شبکه عصبی جهت تخمین درجه متاماریزم

دوره 27، شماره 1، زمستان 1380، صفحه 84-92

محمد امانی تهران؛ سیامک مرادیان