نویسنده = محمد امانی تهران
سامانه خبره برای درجه بندی فرش ماشینی

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 36-36

نوشین همتی؛ محمد امانی تهران؛ عبدالحسین صادقی


تجزیه و تحلیل و گسترش محدوده تخمین غلظت در مدل رنگی کیوبلکا-مانک

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 51-51

مهدی صفی؛ سیدحسین امیرشاهی؛ محمد امانی تهران


ارتباط اندیس های متاماریزم بر مبنای فرمول های اختلاف رنگ با اندیس های ناپایداری رنگی

دوره 37، شماره 1، مرداد 1385، صفحه 35-35

سعیده گرجی کندی؛ محمد امانی تهران؛ سیدحسین امیرشاهی


استفاده از شبکه عصبی جهت تخمین درجه متاماریزم

دوره 27، شماره 1، اسفند 1380، صفحه 84-92

محمد امانی تهران؛ سیامک مرادیان