نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 4
1. ترکیب میکروسیلیس و افزودنی های هوازا و پودرسنگ برای افزایش دوام بتن در برابر یخبندان

دوره 39، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 25-25

محمدرضا اصفهانی؛ مهدی هادیزاده بزاز


3. واکنش قلیایی- سیلیسی سنگدانه های بتن

دوره 31، شماره 1، زمستان 1382، صفحه 12-12

محمدرضا اصفهانی؛ رامین آدینه