نویسنده = �������������� ������������
توانایی توابع جهش دهنده همگرا کننده در روند تحلیل غیرخطی

دوره 36، شماره 2، آبان 1384، صفحه 13-13

علی بیگلری فدافن؛ فریدون ایرانی


جزء قوسی پیشنهادی برای تحلیل تیرها و شبکه های قوسی

دوره 24، شماره 1، مرداد 1379، صفحه 361-372

فریدون ایرانی؛ محمود عدالتی