نویسنده = سید محمدتقی فاطمی قمی
طراحی یک مدل موجودی چند معیاره- چند تصمیم گیرنده در یک ساختار غیرسری زنجیره عرضه با تقاضای احتمالی

دوره 35، شماره 1، خرداد 1384، صفحه 13-13

سید محمدتقی فاطمی قمی؛ نگین اسدی؛ رضا توکلی مقدم


ارائه یک الگوریتم ابتکاری توسعه یافته برای تسطیح منابع نامحدود در یک پروژه

دوره 34، شماره 1، اسفند 1383، صفحه 6-6

سید محمدتقی فاطمی قمی؛ نیوشا کاشانی


مدل تخصیص منابع در چند پروژه به کمک شبیه سازی

دوره 24، شماره 1، مرداد 1379، صفحه 331-336

سید محمدتقی فاطمی قمی؛ بهزاد اشجری


تعیین اندازه انباشته در مسائل چند مرحله با محدودیت ظرفیت تولید در هر مرحله

دوره 23، شماره 2، بهمن 1378، صفحه 168-177

سید محمدتقی فاطمی قمی؛ سیدمسعود میرکاظمی