نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر سیمانی شدن بر مقاومت برشی آبرفتهای درشت دانه تهران

دوره 32، شماره 2، شهریور 1383، صفحه 4-4

سید محسن حائری؛ سید شهاب الدین یثربی؛ علی ارمیه ای؛ ابراهیم اصغری


2. تعیین معیار طراحی فیلتر سدهای خاکی و سنگریز برای هسته مرکزی متشکل از مصالح با دانه بندی گسسته

دوره 28، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 331-338

سید محسن حائری؛ محمد حیدری خواص؛ محمد نصر


3. ارزیابی استعداد بروز روانگرایی با استفاده از روش شبکه عصبی

دوره 23، شماره 2، بهمن 1378، صفحه 108-119

سید محسن حائری؛ مسعود کریمی