نویسنده = سید محسن حائری
تاثیر سیمانی شدن بر مقاومت برشی آبرفتهای درشت دانه تهران

دوره 32، شماره 2، شهریور 1383، صفحه 4-4

سید محسن حائری؛ سید شهاب الدین یثربی؛ علی ارمیه ای؛ ابراهیم اصغری


ارزیابی استعداد بروز روانگرایی با استفاده از روش شبکه عصبی

دوره 23، شماره 2، بهمن 1378، صفحه 108-119

سید محسن حائری؛ مسعود کریمی