نویسنده = فرشاد الماس گنج
بهبود بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از خصوصیات پروزدیک گفتار در سطح واج ها

دوره 24، شماره 1، مرداد 1379، صفحه 373-378

فرشاد الماس گنج؛ کارو لوکس؛ محمود بی جن خان؛ سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ سیدعلی صالحی


بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از الگوریتم ویتربی و خصوصیات پروزودیک کلمات

دوره 20، شماره 1، آبان 1376، صفحه 293-299

فرشاد الماس گنج؛ سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ کارو لوکس؛ محمود بیجن خان؛ محمدحسن قاسمیان