نویسنده = ������������ ��������������
ارزیابی ویژگی های دینامیکی سد بتنی قوسی با استفاده از آزمایش ارتعاش اجباری

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 24-24

رضا تاری نژاد؛ محمدتقی احمدی؛ محمودرضا میوه چی؛ محمدکاظم احمدی


تحلیل عددی رفتار توده سنگ درزه دار تکیه گاه های سد بتنی قوسی

دوره 28، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 453-466

محمدتقی احمدی؛ محمدحسین صدقیانی؛ حسینعلی مقصودی شورابی


تحلیل رشد ترک در سدهای بتنی به روش افزایش بار استاتیکی

دوره 19، شماره 1، اسفند 1375، صفحه 78-88

محمدتقی احمدی؛ سیدعلی مرعشی؛ علی اکبر آقاکوچک