نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی ویژگی های دینامیکی سد بتنی قوسی با استفاده از آزمایش ارتعاش اجباری

دوره 38، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 24-24

رضا تاری نژاد؛ محمدتقی احمدی؛ محمودرضا میوه چی؛ محمدکاظم احمدی


2. تحلیل عددی رفتار توده سنگ درزه دار تکیه گاه های سد بتنی قوسی

دوره 28، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 453-466

محمدتقی احمدی؛ محمدحسین صدقیانی؛ حسینعلی مقصودی شورابی


3. تحلیل رشد ترک در سدهای بتنی به روش افزایش بار استاتیکی

دوره 19، شماره 1، زمستان 1375، صفحه 78-88

محمدتقی احمدی؛ سیدعلی مرعشی؛ علی اکبر آقاکوچک