نویسنده = مختار آرامی
تعداد مقالات: 4
حذف فتوکاتالیزی اسید ترفتالیک از پساب های پتروشیمی توسط نانو ذرات TiO2

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 27-27

اشرف شفائی؛ منوچهر نیک آذر؛ مختار آرامی


صمغ گیری ابریشم ایرانی با استفاده از آنزیم های آلکالاز و ساویناز

دوره 36، شماره 1، آبان 1384، صفحه 36-36

مختار آرامی؛ فیروز مهرمظاهری؛ شهرام رحیمی


تصفیه الکتروشیمیایی پساب صنایع نساجی

دوره 24، شماره 2، آذر 1379، صفحه 554-562

مختار آرامی؛ احمد اکبری


رنگرزی با رنگهای راکتیو

دوره 16، شماره 1، اسفند 1373، صفحه 241-250

مختار آرامی