نویسنده = مسعود لطیفی
اندازه گیری و ارزیابی قرارگیری طرح در جای خود در چاپ دیجیتالی پارچه

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 32-32

حسین رمضانی کبریا؛ محمدرضا بابای؛ مسعود لطیفی


پیشگویی مقادیر انعکاسی الیاف اکریلیک در امتداد طولی و مقطع عرضی با بکارگیری مدل هندسی

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 287-304

علی شمس ناتری؛ سیدحسین امیرشاهی؛ مسعود لطیفی


اندازه گیری قطر و تعیین میزان پرز آلودگی نخ به کمک پردازش تصویر

دوره 21، شماره 1، خرداد 1377، صفحه 71-80

مجید صفرجوهری؛ مسعود لطیفی؛ محمد امانی تهرانی؛ حمید تاجری