نویسنده = ������ ������������ ������
تعداد مقالات: 4
1. تخمین غلظت محلول مواد رنگزای طبیعی بوسیله پویشگر

دوره 40، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 34-34

علی شمس ناتری؛ منصور مافی


2. بررسی تاثیر بر هم پوشایی طیفی در تخمین غلظت مواد رنگزا در محلولهای دو جزئی

دوره 39، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 46-46

احسان اکرامی؛ علی شمس ناتری؛ بهزاد قنبری


3. بازسازی طیف جذبی محلول های رنگی دو جزئی با استفاده از روش جدول جستجو

دوره 38، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 37-37

علی شمس ناتری؛ سیدمحمد ضیابری سیدین


4. پیشگویی مقادیر انعکاسی الیاف اکریلیک در امتداد طولی و مقطع عرضی با بکارگیری مدل هندسی

دوره 29، شماره 1، زمستان 1381، صفحه 287-304

علی شمس ناتری؛ سیدحسین امیرشاهی؛ مسعود لطیفی