نویسنده = وحید احمدی
مطالعه پاسخ های فرکانسی و زمانی یک دیود نوری بهمنی با نواحی جذب و تکثیر جدا

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 122-130

ایوب بنوشی؛ وحید احمدی؛ سعید ستایشی


اندازه گیری و آنالیز نویز شدت و فاز در لیزرهای مخابراتی چند مد

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 249-258

وحید احمدی؛ ابراهیم مرتاضی؛ محمدکاظم مروج فرشی؛ عباس ظریفکار


آنالیز عدی نویز در لیزر نیمه هادی تک مد

دوره 26، شماره 2، آذر 1380، صفحه 437-448

محمدکاظم مروج فرشی؛ عباس ظریفکار؛ وحید احمدی