نویسنده = حمیدرضا داغیانی
تعداد مقالات: 5
1. معرفی مکانیزم جدید تا خوردگی در دیوارهای هانی کمب تحت بارگذاری های شبه استاتیکی و تعیین استحکام تا خوردگی کامل هانی کب

دوره 30، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 13-13

جمال زمانی؛ غلامحسین لیاقت؛ مجتبی صدیقی؛ حمیدرضا داغیانی


2. محاسبه سرعت حد بالستیک پانل های هانی کمب فلزی در برخورد با پرتابه های استوانه ای صلب

دوره 30، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 17-17

غلامحسین لیاقت؛ حمیدرضا داغیانی؛ مجتبی صدیقی؛ علی علوی نیا


3. کراشینگ دینامیکی پانل های هانی کمب در اثر برخورد پرتابه های استوانه ای

دوره 29، شماره 1، زمستان 1381، صفحه 68-79

غلامحسین لیاقت؛ حمیدرضا داغیانی؛ مجتبی صدیقی؛ علی علوی نیا


4. تراکم پودرهای فلزی با روش دینامیکی

دوره 10، شماره 1، پاییز 1369، صفحه 127-131

محمدعلی صادقی؛ محمود شاکری؛ حمیدرضا داغیانی


5. بررسی اثر فشار تراکم و دانه بندی بر روی خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودرهای فلزی

دوره 09، شماره 2، بهار 1369، صفحه 65-71

محمود شاکری؛ محمدعلی صادقی؛ حمیدرضا داغیانی