نویسنده = �������������� ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. آزاد سازی تئوفیلین از حامل طبیعی موم زنبور عسل

دوره 34، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 1-1

مجید وکیلی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ نادره گلشن ابراهیمی


2. مدل تجربی کینتیک رشد آسپرژیلوس نایجر در تخمیر حالت جامد

دوره 29، شماره 1، زمستان 1381، صفحه 59-67

زهره حمیدی اصفهانی؛ سیدعباس شجاع الساداتی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی