نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 6
3. طراحی استخراج و همگون سازی ماده معدنی در معدن دره کاشان به روش زمین آمار

دوره 16، شماره 2، تابستان 1374، صفحه 301-309

حسن مدنی؛ امان ا... ملک محمدی


4. محاسبه شبکه های تهویه معادن به وسیله کامپیوتر

دوره 08، شماره 2، تابستان 1368، صفحه 207-212

حسن مدنی


5. فرصت مطالعاتی در دانشگاه آیداهو-امریکا

دوره 07، شماره 1، تابستان 1367، صفحه 41-43

حسن مدنی


6. عوامل موثر در دمای هوای معدن

دوره 05، شماره 1، پاییز 1365، صفحه 15-22

حسن مدنی