دوره و شماره: دوره 38، شماره 2 
یک الگوریتم تصویرافاین سریع بر پایه پیگیری تطبیقی با تنظیم قسمتی از بردار پارامترها

صفحه 2-2

محمد شمس اسفندآبادی؛ علی محلوجی فر؛ محمدباقر منهاج؛ سیدعارف هادئی


LOAD ESTIMATION OF DISTRIBUTION NETWORKS USING INVERSE PCA

صفحه 3-3

A.A. YAGHOOTI؛ M. PARSA MOGHADDAM؛ M.R. HAGHIFAM؛ V. JOHARI MAJD


QUANTIFICATION OF RIGIDITY IN PARKINSONS DISEASE, AN OBJECTIVE EVALUATING METHOD

صفحه 9-9

B. SEPEHRI؛ A. ESTEKI؛ G.A. SHAHIDI؛ E. EBRAHIMI TAKAMJANI؛ F. KHAMSEH؛ M. MOINODIN


FACE DETECTION BY GABOR TRANSFORM

صفحه 10-10

MOHAMMADREZA NORUZI؛ MANSOUR VAFADOOST


ارتعاشات آزاد تیر با دو ترک لبه ای غیر هم امتداد

صفحه 15-15

مجیدرضا آیت اللهی؛ حمید رخی؛ روح الله هاشمی


بررسی واکنش و انحلال آهن جامد درجریان غوطه وری در آلومینیوم مذاب

صفحه 30-30

حسن رضائی؛ حمیدرضا شاهوردی؛ امیررضا شاهان بهبهانی


بررسی آزمایشگاهی تاثیر خصوصیات ذره، دیواره و سیال بر ضریب ارتجاعی

صفحه 34-34

محمد رستمی؛ عبداله اردشیر؛ گودرز احمدی؛ پیتر جورج توماس


اثر شکل پذیری انحنایی بر شکل پذیری تغییر مکانی قاب های خمشی بتن مسلح دارای شکل پذیری زیاد و متوسط

صفحه 35-35

محمد رستمی؛ عبداله اردشیر؛ گودرز احمدی؛ پیترجورج توماس؛ عباسعلی تسنیمی؛ ابوذر خواجه رضا


بهینه سازی گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

صفحه 37-37

جعفر نجفی زاده چناری؛ علی کمک پناه؛ حمید محرمی


OPTIMIZATION OF MIXTURE PROPORTIONS OF ROLLER COMPACTED CONCRETE BASED ON NEURAL NETWORK MODELING

صفحه 40-40

ALI AKBAR RAMEZANIANPOUR؛ KHOSRO SADEGHI MARZALEH؛ MOHAMMAD ESMAEILNIA OMRAN؛ HAMID RAHMANI


بررسی اثر مقادیر مختلف آب در آبیاری به روش بارانی برخصوصیات کیفی الیاف رقم جدید پنبه سای اکرا

صفحه 48-48

برهان سهرابی مشک آبادی؛ افشین سلطانی؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ سعید برومند نصب