دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 
کاربرد میکروارگانیسم های گرمادوست اعتدالی در فروشویی زیستی مس از کانسنگ های معدن مس سرچمه

صفحه 14-14

مهسا رزاق نیا؛ بهرام ناصرنژاد؛ بابک بنکدارپور؛ سید عباس شجاع الساداتی