دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 
زمان بندی خدمه راه آهن با الگوریتم بهبود تکاملی گروهی

صفحه 565-577

محمد مهدی سپهری؛ عباس حاجی فتحعلی ها؛ عزیز اله معماریانی


رویکرد تکاملی توام برای مساله رنگ آمیزی گراف

صفحه 363-369

کارو لوکس؛ دانیال شهمیرزادی؛ محمد بیگلربگیان