دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 

مقاله پژوهشی

تحلیل گام به گام زمانی تنش های حرارتی در سدهای وزنی بتنی

صفحه 176-186

محمود فغفور مغربی؛ محمدرضا یزدانی


تعیین خردشدگی سنگ در اثر انفجاربا استفاده از روش عکسبرداری

صفحه 187-194

محمدمهدی دهقان بنادکی؛ عباس مجدی؛ داراب رئیسی گهروئی


تحلیل فرایند شکل دهی انفجاری مخروط، مقایسه با نتایج تجربی و شبیه سازی اجزاء محدود

صفحه 250-264

غلامحسین لیاقت؛ ابوالفضل در ویزه؛ امیر عبدا...؛ داریوش جواب ور


بررسی خط لوله مدفون در اثر ارتعاش دینامیکی

صفحه 283-294

علیرضا میرزاگل تبار روشن؛ حسین رجایی