دوره و شماره: دوره 27، شماره 1 
ضریب آبگذری سرریزه های کنگره ای نیم دایره ای شکل در پلان

صفحه 76-83

مسعود قدسیان؛ سیدعلی مرعشی شوشتری؛ نصرا... امانیان