دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 

مقاله پژوهشی

تدوین مدل بهینه چند هدفی برنامه ریزی اقتصادی براساس جریان داده- ستاده بین صنایع

صفحه 89-110

ابوالفضل قائمی؛ علی محمد کیمیاگری؛ تقی کهوریان


ایجاد ارتباط میان انواع دانش، نحوه استنتاج و مدل بازنمایی

صفحه 177-188

احمد عبدا... زاده؛ مهرنوش شمس فرد؛ شهریار پورآذین