دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 
3. تاثیر برخی از عوامل برکشش نخ پود در ماشین بافندگیجت هوای تک نازل

صفحه 120-129

هوشنگ نصرتی؛ علی اصغر اصغریان جدی؛ منصور کبگانیان


9. یک مدل مخلوط ساده برای سیالات با پیوند هیدروژنی براساس نظریه شیمیایی

صفحه 188-197

سید فواد آقامیری؛ حمید مدرس؛ حسن طوبی؛ غلامعلی منصوری


11. ناهمسانگردی و قطبیدگی مدهای طولی لیزر هلیوم-نئون

صفحه 207-215

سید زهرا شورشینی؛ حمیدرضا شیروانی مهدوی


16. A NEW STATISTICAL TEST BASED ON LINEAR COMPLEXITY PROFILE (LCP)

صفحه 260-266

M.D AKHIL-ALIAN؛ M. AREF؛ B. SADEGHIAN؛ M. MODARRES