دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 

مقاله پژوهشی

بهره وری در معادن ذغال سنگ ایران

صفحه 1-10

کاظم اورعی؛ کورش طریقی


بررسی رفتار حرارتی پرکلرات آمونیوم از طریق روش های آنالیز حرارتی

صفحه 45-50

عبدالصمد زرین قلم مقدم؛ علی اکبر هاشمی پوررفسنجانی


اسپکتروسکوپی پلاسمایی پوشش های ترکیبات بین فلزی Fe-AI و Fe-Al-Ni

صفحه 67-71

فخرالدین اشرفی زاده؛ مهدی صالحی؛ مرتضی شمعانیان اصفهانی