دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 

مقاله پژوهشی

بررسی پدیده اسپین در یک هواپیمای سبک

صفحه 285-294

محمود مانی؛ حسن هوشنگی


اثر تابش میکروویو بر هیدرولیز آنزیمی پارچه های پنبه ای

صفحه 334-340

اکبر خدامی؛ سید حسین امیرشاهی؛ مهرخ نورالدین