دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 
بررسی و تبدیل معادله دیفرانسیل ریکاتی در سیستم های LQR

صفحه 40-44

جلال نظرزاده؛ سیدکمال الدین نیکروش؛ محسن رزاقی


تحلیل رشد ترک در سدهای بتنی به روش افزایش بار استاتیکی

صفحه 78-88

محمدتقی احمدی؛ سیدعلی مرعشی؛ علی اکبر آقاکوچک