دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 
بازدهی جذب تیتانیوم توسط فولاد ساده کربنی

صفحه 240-247

خطیب الاسلام صدرنژاد؛ اسدالله حرارتی