دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 

مقاله پژوهشی

طراحی اینورتر منبع جریان جهت تغذیه کوره القایی

صفحه 1-12

جعفر میلی منفرد؛ جواد علمائی