دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 
بررسی تجربی اثر شستشوی چوب راش با محلول اسید در فرآیند آتش کافت سریع

صفحه 182-191

منوچهر نیک آذر؛ مرتضی سهرابی؛ محمدرضا حاجعلی گل؛ بهرام دبیر


بررسی فیزیک توربولانس مجاور جدار جامد

صفحه 197-209

مهرزاد طباطبائیان؛ بهاره فیروزآبادی


بررسی اثر دیاتومه بر روی مقاومت و دوام بتن

صفحه 210-215

علی اکبر رمضانیانپور؛ سیدهادی حبیبی؛ حسین فیروزی


مطالعه مقایسه ای برای معیار دیرکرد یک مسئله تک ماشین

صفحه 247-254

محمدتقی فاطمی قمی؛ مرجان رضائی؛ اعظم ایلکی