دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 

مقاله پژوهشی

تشویه و احیاء کنسنترات مولیبدنت مجتمع مس سرچشمه کرمان

صفحه 119-126

خطیب اسلام صدرنژاد؛ حمید کبیری قمی؛ حبیب ا... دماوندی؛ مرتضی صمدیان


تراکم پودرهای فلزی با روش دینامیکی

صفحه 127-131

محمدعلی صادقی؛ محمود شاکری؛ حمیدرضا داغیانی


ررسی انصال کوتاه در سیستم های AC دارای خطوط انتقال HVDC

صفحه 178-188

بهروز احمدزاده محبوبی؛ شهرام منتصر کوهساری