نمایه نویسندگان

آ

 • آدینه، رامین واکنش قلیایی- سیلیسی سنگدانه های بتن [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 12-12]
 • آقازاده، جمشید اثر تنشهای پس ماند بر مقاومت خستگی فولاد 4140 نیتروژن دهی پلاسمایی شده [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 23-23]

ا

 • ابراهیمی، محمد مدل سازی و کنترل درایوهای جرثقیل سقفی با هدف حل مشکل فرسایش چرخ و ریل [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 9-9]
 • احدی، سیدمحمد بررسی آماری ویژگی پروزودیک تاکید در زبان فارسی و تاثیر آن بر فرکانس پایه، طول و انرژی واکه ها [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 2-2]
 • اسدی، نصرت ا... استفاده از مسیرهای جریان در تئوری آبنمود واحد لحظه ای ژنومورفو- آب و هوایی از نوع گاما [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 13-13]
 • اصفهانی، محمدرضا واکنش قلیایی- سیلیسی سنگدانه های بتن [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 12-12]
 • اقتصادی فرد، محمود بررسی الزامات سیستم اطلاعات تولید در نظام تولید به هنگام (JIT) و ارائه الگویی جهت طراحی سیستم اطلاعاتی در این محیط [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 21-21]
 • اکبرزاده، سیدمرتضی ارائه مدلی برای محاسبه سرمایه گذاری اولیه در احداث کارخانه های کانه آرایی سرب و روی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 19-19]
 • ایمان عینی، مصطفی حل مسایل تشکیل سلول تولیدی در شرایط پویای احتمالی با استفاده از ی روش تلفیفی ابتکاری [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 19-19]
 • اورعی، سیدکاظم ارائه مدلی برای محاسبه سرمایه گذاری اولیه در احداث کارخانه های کانه آرایی سرب و روی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 19-19]
 • اونوراتی، آنجلو مدلسازی خفه کنها در سیستم خروجی موتورهای احتراق داخلی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 11-11]

ب

 • بیات، محمدباقر مدل سازی و کنترل درایوهای جرثقیل سقفی با هدف حل مشکل فرسایش چرخ و ریل [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 9-9]
 • باقری، احمد دینامیک حرکات ربات راه رونده دو پا با الگوبرداری از مدل غیرفعال [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 12-12]
 • بخشی، علی تحلیل ریسک بروز روانگرایی در بخشی از جنوب غربی تهران [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 26-26]
 • بیدآباد، بهروز کاربرد هندسه فینسلر در مهندسی و علوم همراه با تعمیمی از الصاق های فینسلری [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 29-29]
 • بدیع، کامبیز ارائه الگوریتم نقاط با حداکثر اطلاعات MIP برای تشخیص ابتدا و انتهای دستورات گفتاری [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 5-5]
 • به آذین، فرید چند معیار جدید انطباق، مناسب پیاده سازی سخت افزاری برای کاربرد فشرده سازی ویدیو [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 1-1]

پ

 • پارسا مقدم، محسن پخش بار بهینه در سیستمهای قدرت دسترسی باز با در نظر گرفتن قراردادهای اختلاف مصرف مقید به قیود فازی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 2-2]
 • پوررضا، حمیدرضا چند معیار جدید انطباق، مناسب پیاده سازی سخت افزاری برای کاربرد فشرده سازی ویدیو [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 1-1]

ت

 • توانایی، حسین کاربرد امواج میکروویو در سفیدگری پارچه پنبه ای [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 24-24]
 • توکلی مقدم، رضا حل مسایل تشکیل سلول تولیدی در شرایط پویای احتمالی با استفاده از ی روش تلفیفی ابتکاری [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 19-19]
 • توکلی مقدم، رضا یک الگوریتم کارا برای حل مساله برنامه ریزی کارگاهی دو هدفه در حالت فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش داده کاوی اطلاعات [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 30-30]

ث

 • ثابتی، پریسا مطالعه آسیب دیدگی الیاف پلی پروپیلن در ریسندگی چرخانه ای [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 23-23]

ج

 • جعفری، داود گسترش وظیفه کیفیت در محیط فازی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 17-17]
 • جورابیان، محمود طراحی و مدلسازی کوره های قوس الکتریکی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 4-4]
 • جولای، دکترفریبرز تعیین اندازه انباشته بهینه اقلام فسادپذیر در یک محیط تولیدی تحت تقاضای وابسته به سطح موجودی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 22-22]
 • جولای، فریبرز زمان بندی کارها در محیط کارگاه گردش کاری با معیار حداقل سازی مجموع دیرکرد و زود کرد کارها [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 20-20]
 • جولای، فریبرز برنامه بهینه زمانبندی یک ماشین تولید انباشته ای با معیار حداقل سازی تعداد کارهای دارای دیرکرد [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 21-21]

ح

 • حائری، سیدمحسن تحلیل ریسک بروز روانگرایی در بخشی از جنوب غربی تهران [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 26-26]
 • حسینی، سیدمحمد حسن زمان بندی کارها در محیط کارگاه گردش کاری با معیار حداقل سازی مجموع دیرکرد و زود کرد کارها [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 20-20]
 • حسنوی، رضا آزمون مدلهای تئوریک با بکارگیری فن مدلسازی آماری SEM (با مطالعه موردی) [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 16-16]
 • حقی فام، محمودرضا پخش بار بهینه در سیستمهای قدرت دسترسی باز با در نظر گرفتن قراردادهای اختلاف مصرف مقید به قیود فازی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 2-2]
 • حقی فام، محمودرضا بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع انرژی الکتریکی توسط جایگذاری بهینه تجهیزات کلیدزنی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 6-6]
 • حمیدی، امیر تحلیل ریسک بروز روانگرایی در بخشی از جنوب غربی تهران [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 26-26]

خ

 • خیاط، امیرعلی اکبر اصول طراحی و ساخت یک خشک کن بستر شناور ارتعاشی آزمایشگاهی جهت مطالعه شناور سازی مواد مرطوب [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 10-10]
 • خدامی، اکبر کاربرد امواج میکروویو در سفیدگری پارچه پنبه ای [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 24-24]
 • خلیلی، داور استفاده از مسیرهای جریان در تئوری آبنمود واحد لحظه ای ژنومورفو- آب و هوایی از نوع گاما [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 13-13]
 • خوش تقاضا، محمدهادی اصول طراحی و ساخت یک خشک کن بستر شناور ارتعاشی آزمایشگاهی جهت مطالعه شناور سازی مواد مرطوب [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 10-10]

د

 • داداشیان، فاطمه توسعه روشی جدید برای اندازه گیری کیفیت محصولات نساجی با توجه به نتایج آزمون های کنترل کیفی بر مبنای تابع تاگوچی فازی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 25-25]

ر

 • ربانی، احمدرضا ارزیابی توان هیدرو کربور زایی و مطالعه ژئوشیمیایی نفت میادین بخش شرقی خلیج فارس [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 22-22]
 • ربانی، مسعود حل مسایل تشکیل سلول تولیدی در شرایط پویای احتمالی با استفاده از ی روش تلفیفی ابتکاری [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 19-19]
 • ربانی، مسعود برنامه بهینه زمانبندی یک ماشین تولید انباشته ای با معیار حداقل سازی تعداد کارهای دارای دیرکرد [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 21-21]
 • ربانی، مسعود یک الگوریتم کارا برای حل مساله برنامه ریزی کارگاهی دو هدفه در حالت فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش داده کاوی اطلاعات [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 30-30]
 • رحمتی، محمد چند معیار جدید انطباق، مناسب پیاده سازی سخت افزاری برای کاربرد فشرده سازی ویدیو [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 1-1]
 • رمضانی، مریم بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع انرژی الکتریکی توسط جایگذاری بهینه تجهیزات کلیدزنی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 6-6]
 • رمضانیانپور، علی اکبر بررسی عملکرد بتن های پوزولائی استان کرمان [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 28-28]
 • رنجبر، محمد یک الگوریتم کارا برای حل مساله برنامه ریزی کارگاهی دو هدفه در حالت فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش داده کاوی اطلاعات [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 30-30]
 • رئوفت، مهدی پخش بار بهینه در سیستمهای قدرت دسترسی باز با در نظر گرفتن قراردادهای اختلاف مصرف مقید به قیود فازی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 2-2]

س

 • سبحانی، جعفر پیش بینی رفتار اتصالات خارجی بتن آرمه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 27-27]
 • سعیدیان، علی طراحی و مدلسازی کوره های قوس الکتریکی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 4-4]

ش

 • شجاع الساداتی، سید عباس بررسی تاثیر کشت‌های مخلوط باکتری‌های میانه دوست (مزوفیل) بر فروشویی زیستی (انحلال میکروبی) کانسنگ‌های سولفیدی مس با تنوع کانی شناختی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 14-14]
 • شیرازی، علی تحلیل ریسک بروز روانگرایی در بخشی از جنوب غربی تهران [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 26-26]
 • شرقی، محمدرضا تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد و سنگ پی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 11-11]
 • شفیعا، محمدعلی آزمون مدلهای تئوریک با بکارگیری فن مدلسازی آماری SEM (با مطالعه موردی) [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 16-16]

ص

 • صیادیان، ابوالقاسم ارائه الگوریتم نقاط با حداکثر اطلاعات MIP برای تشخیص ابتدا و انتهای دستورات گفتاری [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 5-5]
 • صادقی، مرتضی اصول طراحی و ساخت یک خشک کن بستر شناور ارتعاشی آزمایشگاهی جهت مطالعه شناور سازی مواد مرطوب [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 10-10]
 • صادقیان، بابک یک مدل بازنمایی عملکرد تفاضلی الگوریتم رمز قطعه ای با ساختار جانشینی - جایگشتی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 7-7]
 • صدقی زاده، صبا کنترل بدون سنسور موتور سوئیپ رلو کتانس با استفاده از کنترل کننده PID فازی و رویتگر باینری همراه با شناسایی مستقیم پارامترهای موتور [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 3-3]
 • صدوقیان، محمدرضا تعیین اندازه انباشته بهینه اقلام فسادپذیر در یک محیط تولیدی تحت تقاضای وابسته به سطح موجودی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 22-22]
 • صنیعی منفرد، محمدعلی توسعه روشی جدید برای اندازه گیری کیفیت محصولات نساجی با توجه به نتایج آزمون های کنترل کیفی بر مبنای تابع تاگوچی فازی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 25-25]

ط

 • طیبی، اکبر کاربرد هندسه فینسلر در مهندسی و علوم همراه با تعمیمی از الصاق های فینسلری [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 29-29]

ع

 • عبداللهی، سیداحسان ارائه روشهای تحلیلی و اجزاء محدود برای بررسی عملکرد موتورالقائی دیسکی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 1-1]
 • عبداله زاده بارفروش، احمد معماری یکپارچه برای موتورهای جستجوی با دامنه خاص [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 3-3]
 • علی احمدی، علیرضا آزمون مدلهای تئوریک با بکارگیری فن مدلسازی آماری SEM (با مطالعه موردی) [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 16-16]
 • علیائی، محمدنوروز تحلیل ریسک بروز روانگرایی در بخشی از جنوب غربی تهران [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 26-26]
 • عمیدی، حمودرضا اثر تنشهای پس ماند بر مقاومت خستگی فولاد 4140 نیتروژن دهی پلاسمایی شده [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 23-23]

غ

 • غرویان، داود بررسی آماری ویژگی پروزودیک تاکید در زبان فارسی و تاثیر آن بر فرکانس پایه، طول و انرژی واکه ها [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 2-2]
 • غفوری فرد، حسن کنترل بدون سنسور موتور سوئیپ رلو کتانس با استفاده از کنترل کننده PID فازی و رویتگر باینری همراه با شناسایی مستقیم پارامترهای موتور [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 3-3]
 • غیور، مصطفی مدل سازی و کنترل درایوهای جرثقیل سقفی با هدف حل مشکل فرسایش چرخ و ریل [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 9-9]

ف

 • فائزیان، علی مدلسازی خفه کنها در سیستم خروجی موتورهای احتراق داخلی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 11-11]
 • فرخی، رضا دینامیک حرکات ربات راه رونده دو پا با الگوبرداری از مدل غیرفعال [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 12-12]
 • فرشیدی، محمد بررسی تاثیر کشت‌های مخلوط باکتری‌های میانه دوست (مزوفیل) بر فروشویی زیستی (انحلال میکروبی) کانسنگ‌های سولفیدی مس با تنوع کانی شناختی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 14-14]
 • فعلی، سعید مدل جدید نفوذ پر تابه های تخت در اهداف فلزی و مقایسه با نتایج تحلیل بکمک نرم افزار LS-DYNA [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 6-6]
 • فعلی، سعید تحلیل نفوذ پرتابه های تغییر شکل پذیر در اهداف فلزی بکمک تئوری امواج تنش پلاستیک [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 8-8]
 • فلقی، حمید بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع انرژی الکتریکی توسط جایگذاری بهینه تجهیزات کلیدزنی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 6-6]

ق

 • قائمی بافقی، عباس یک مدل بازنمایی عملکرد تفاضلی الگوریتم رمز قطعه ای با ساختار جانشینی - جایگشتی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 7-7]
 • قره آغاجی، علی اکبر مطالعه آسیب دیدگی الیاف پلی پروپیلن در ریسندگی چرخانه ای [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 23-23]
 • قهرمان، بیژن استفاده از مسیرهای جریان در تئوری آبنمود واحد لحظه ای ژنومورفو- آب و هوایی از نوع گاما [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 13-13]

ک

 • کارولوکس، دکتر کنترل بدون سنسور موتور سوئیپ رلو کتانس با استفاده از کنترل کننده PID فازی و رویتگر باینری همراه با شناسایی مستقیم پارامترهای موتور [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 3-3]

ل

 • لیاقت، غلامحسین مدل جدید نفوذ پر تابه های تخت در اهداف فلزی و مقایسه با نتایج تحلیل بکمک نرم افزار LS-DYNA [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 6-6]
 • لیاقت، غلامحسین تحلیل نفوذ پرتابه های تغییر شکل پذیر در اهداف فلزی بکمک تئوری امواج تنش پلاستیک [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 8-8]
 • لطفی، وحید تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد و سنگ پی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 11-11]

م

 • میبدی، محمدرضا ارائه الگوریتمهای نو مبتنی بر اتوماتانهای یادگیر برای تعیین تعداد وزنهای ورودی نرونهای لایه مخفی برای شبکه های عصبی سه لایه [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 4-4]
 • مدرس رضوی، محمدرضا مدلسازی خفه کنها در سیستم خروجی موتورهای احتراق داخلی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 11-11]
 • میرزایی، حمیدرضا مدل سازی و کنترل درایوهای جرثقیل سقفی با هدف حل مشکل فرسایش چرخ و ریل [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 9-9]
 • میرزائی، مهران ارائه روشهای تحلیلی و اجزاء محدود برای بررسی عملکرد موتورالقائی دیسکی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 1-1]
 • میرسلیم، مجتبی ارائه روشهای تحلیلی و اجزاء محدود برای بررسی عملکرد موتورالقائی دیسکی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 1-1]
 • مستوفی نژاد، داود پیش بینی رفتار اتصالات خارجی بتن آرمه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 27-27]
 • مسلمی نائینی، حسن مدل جدید نفوذ پر تابه های تخت در اهداف فلزی و مقایسه با نتایج تحلیل بکمک نرم افزار LS-DYNA [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 6-6]
 • مسلمی نائینی، حسن تحلیل نفوذ پرتابه های تغییر شکل پذیر در اهداف فلزی بکمک تئوری امواج تنش پلاستیک [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 8-8]
 • مشعوفی، بهبود ارائه الگوریتمهای نو مبتنی بر اتوماتانهای یادگیر برای تعیین تعداد وزنهای ورودی نرونهای لایه مخفی برای شبکه های عصبی سه لایه [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 4-4]
 • مطهری نژاد، حمیدرضا معماری یکپارچه برای موتورهای جستجوی با دامنه خاص [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 3-3]
 • معتمدی، سیداحمد ارائه الگوریتمهای نو مبتنی بر اتوماتانهای یادگیر برای تعیین تعداد وزنهای ورودی نرونهای لایه مخفی برای شبکه های عصبی سه لایه [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 4-4]
 • معرفت، مهدی تحلیل حرارتی ورق در فرآیند خکاری شعله ای به روش اجزاء محدود [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 7-7]
 • معطر حسینی، سیدمحمد بررسی الزامات سیستم اطلاعات تولید در نظام تولید به هنگام (JIT) و ارائه الگویی جهت طراحی سیستم اطلاعاتی در این محیط [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 21-21]
 • معطر حسینی، سیدمحمد زمان بندی کارها در محیط کارگاه گردش کاری با معیار حداقل سازی مجموع دیرکرد و زود کرد کارها [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 20-20]
 • معین، محمد ارائه الگوریتم نقاط با حداکثر اطلاعات MIP برای تشخیص ابتدا و انتهای دستورات گفتاری [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 5-5]
 • مقدم، نصرا... ارائه الگوریتم نقاط با حداکثر اطلاعات MIP برای تشخیص ابتدا و انتهای دستورات گفتاری [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 5-5]
 • مقصودی، علی اکبر بررسی عملکرد بتن های پوزولائی استان کرمان [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 28-28]
 • منهاج، محمدباقر ارائه الگوریتمهای نو مبتنی بر اتوماتانهای یادگیر برای تعیین تعداد وزنهای ورودی نرونهای لایه مخفی برای شبکه های عصبی سه لایه [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 4-4]
 • مهدی صفاری، محمد بررسی تاثیر کشت‌های مخلوط باکتری‌های میانه دوست (مزوفیل) بر فروشویی زیستی (انحلال میکروبی) کانسنگ‌های سولفیدی مس با تنوع کانی شناختی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 14-14]

ن

 • نیازی، محمد علی تحلیل حرارتی ورق در فرآیند خکاری شعله ای به روش اجزاء محدود [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 7-7]
 • نجفی، فرید دینامیک حرکات ربات راه رونده دو پا با الگوبرداری از مدل غیرفعال [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 12-12]
 • نیری، امین تعیین اندازه انباشته بهینه اقلام فسادپذیر در یک محیط تولیدی تحت تقاضای وابسته به سطح موجودی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 22-22]
 • نصری بابائی، منصور ارزیابی توان هیدرو کربور زایی و مطالعه ژئوشیمیایی نفت میادین بخش شرقی خلیج فارس [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 22-22]
 • نصیرزاده، مهران طراحی و مدلسازی کوره های قوس الکتریکی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 4-4]
 • نقدآبادی، رضا تحلیل حرارتی ورق در فرآیند خکاری شعله ای به روش اجزاء محدود [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 7-7]
 • نورالسناء، رسول گسترش وظیفه کیفیت در محیط فازی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 17-17]

ه

 • هزارخانی، اردشیر ژئوشیمی اسکارنهای انجرد و ارتباط آن با کانی زائی اقتصادی مس در آذربایجان-ایران [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 18-18]
 • هزارخانی، اردشیر شرایط شیمیایی- فیزیکی تشکیل یک سیستم پورفیری غیراقتصادی( ریگان بم- کرمان) [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 20-20]
 • همتی، سیدجلال تحلیل حرارتی ورق در فرآیند خکاری شعله ای به روش اجزاء محدود [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 7-7]