نمایه نویسندگان

آ

 • آقاکوچک، علی اکبر بررسی خصوصیات دینامیکی ساختمان های چند طبقه با استفاده از روش آزمایش ارتعاشی اجباری [دوره 18، شماره 1، 1375، صفحه 125-138]

ا

 • استوار، رحمت اله مدل عددی تعیین روش استخراج معادن زیرزمینی [دوره 18، شماره 1، 1375، صفحه 139-145]

ب

پ

 • پژند، محمدرضایی وزن کمینه صفحه های خمشی با تغییر مرزها و مشتقات صریح جزء مرتبه بالا [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 218-239]
 • پوریعقوبی، سیدعباس بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های ساخته شده با پوزولان های سیرجان و گدارسرخ (کرمان) و مقایسه آن با بتن کنترل [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 248-263]

ت

 • تائبی هرندی، امیر ارزیابی روش های طراحی حوض های ته نشینی سیستم های لجن فعال [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 298-306]

ح

خ

 • خالو، علیرضا اثرمقاومت بر انبساط حجمی بتن تحت فشار تک محوری [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 190-297]
 • خسروشاهی، اللهیار اثرمقاومت بر انبساط حجمی بتن تحت فشار تک محوری [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 190-297]

د

 • دامنگیر، ابراهیم بهینه سازی نازل و دیفیوز در تونل باد مافوق صوت [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 280-289]
 • دهقانیان، چنگیز جبران افت اهمی در خاک بوسیله روش پل DU گالوانوستات [دوره 18، شماره 1، 1375، صفحه 163-170]

ر

 • رستمی، علی اصغر شبیه سازی و بهینه سازی سیستم خنک کن موتورهای احتراق داخلی در حالت دائم [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 264-279]
 • رضایی پژند، محمد دو روش پاره سازی چند مرحله ای [دوره 18، شماره 1، 1375، صفحه 171-187]
 • رمضانیانپور، علی اکبر بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های ساخته شده با پوزولان های سیرجان و گدارسرخ (کرمان) و مقایسه آن با بتن کنترل [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 248-263]
 • رهایی، علیرضا آنالیز غیرخطی پل های صندوقه ای بتنی تحت اثر بارهای حرارتی [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 6-17]

س

 • سالاری، محمدرضا وزن کمینه صفحه های خمشی با تغییر مرزها و مشتقات صریح جزء مرتبه بالا [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 218-239]
 • سیفی پور، نوید مدلسازی رشد سرطانی تومور با ساختار شبکه های عصبی و NEURO- FUZZY [دوره 18، شماره 1، 1375، صفحه 188-195]

ص

ط

 • طباطبائی، نادر بهبود عملکرد مخلوط های آسفالتی حساس در برابر رطوبت [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 307-319]
 • طبیب، محمد بهبود عملکرد مخلوط های آسفالتی حساس در برابر رطوبت [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 307-319]

ع

 • عزیززاده، حمید طبقه بندی و تشخیص الگو با استفاده از شبکه عصبی فازی [دوره 18، شماره 1، 1375، صفحه 196-206]

م

 • محمودی صاحبی، موسی بررسی خصوصیات دینامیکی ساختمان های چند طبقه با استفاده از روش آزمایش ارتعاشی اجباری [دوره 18، شماره 1، 1375، صفحه 125-138]
 • مقصودی، علی اکبر بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های ساخته شده با پوزولان های سیرجان و گدارسرخ (کرمان) و مقایسه آن با بتن کنترل [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 248-263]
 • منتظرین، نادر بهینه سازی نازل و دیفیوز در تونل باد مافوق صوت [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 280-289]
 • منهاج، محمدباقر طبقه بندی و تشخیص الگو با استفاده از شبکه عصبی فازی [دوره 18، شماره 1، 1375، صفحه 196-206]

ن

ه

 • هدایت نسب، حمید شبیه سازی و بهینه سازی سیستم خنک کن موتورهای احتراق داخلی در حالت دائم [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 264-279]