نویسنده = منصور کبگانیان
تعداد مقالات: 3
1. کنترل غیرخطی روبات سیار چرخدار با روش محاسبات فازی

دوره 37، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 13-13

جعفر کیقبادی؛ محمدباقر منهاج؛ منصور کبگانیان


2. بررسی تحلیلی پایداری خودرو در ترمز گیری

دوره 30، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 17-17

منصور کبگانیان؛ افسانه ابوالحسنی


3. تاثیر برخی از عوامل برکشش نخ پود در ماشین بافندگیجت هوای تک نازل

دوره 23، شماره 2، زمستان 1378، صفحه 120-129

هوشنگ نصرتی؛ علی اصغر اصغریان جدی؛ منصور کبگانیان